ترکیب گل حفاری

مواد مورد استفاده در گل حفاری

/drilling-fluid-materials

موادی که برای حفاری استفاده می‌شود تابع روش حفاری، مقاومت سنگ‌ها، میزان شکستگی، عمق، مواد گازی و ترکیب کانی شناسی سنگ است.