افزونه‌های سیال حفاری

در فرآیند اکتشاف، حفاری و سایر عملیات ها، می­توان به مواد شیمیایی متنوعی از جمله محصولات معدنی نظیر بنتونایت، محصولات طبیعی نظیر نشاسته، محصولات غیر آلی نظیر زینک کربنات و محصولات مخصوص شیمیایی نظیر پلیمر ها و سورفکتانت اشاره نمود.

شرکت کنور آسیا تامین کننده افزایه های گل حفاری از زمان پروسه شناسایی مخازن هیدروکربوری تا عملیات حفاری، تکمیل چاه، سیمان کاری، اسیدکاری و ازدیاد برداشت بوده و گستره وسیعی از محصولات ویژه فرآیند های مذکور با توجه به نیاز روز افزون مشتریان در قالب گروه های زیر تامین می گردد:

 • افزایه های کف زا و پاک کننده 
 • روان کننده 
 • اقزاینده ویسکوزیته
 • محصولات ویژه و کاربردی
 • منعقد کننده و پرا کننده
 • وزن افزا
 • انواع بازدارنده های خوردگی، رسوب، پارفین، آسفالت و ...
 • پایدار کننده شیل و دیواره های رسی
 • افزایه های سیمانکاری
 • انواع محصولات تجاری
 • کنترل کننده هرزروی گل و کنترل کننده صافاب گل
 • تعلیق کننده
 • و ...

Production List

Index
Product   Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-01
Flocculant
TDS
Inquiry
D-02
Mud-acid Corrosion   Inhibitor
TDS
Inquiry
D-03
Bactericides
TDS
Inquiry
D-04
Clay Stabilizer
TDS
Inquiry
D-05
Pour Point Depressant
TDS
Inquiry
D-06
Fluoboric Acid Corrosion   Inhibitor
TDS
Inquiry
D-08A
Anti-Swelling/Sand Control   Agent
TDS
Inquiry
D-08B
High Temperature Sand   Control Agent
TDS
Inquiry
D-09
Acidizing Mutual Solvent
TDS
Inquiry
D-10A
Acid Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-10B
High Effect Acid   Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-11A
Cleanup Additive
TDS
Inquiry
D-11B
High Temperature Cleanup   Additive
TDS
Inquiry
D-12A
Iron Ion Stabilizer
TDS
Inquiry
D-12B
Polyacid Iron Ion   Stabilizer
TDS
Inquiry
D-13
Crude Oil Cleaner
TDS
Inquiry
D-14
Scale Remover
TDS
Inquiry
D-15
Chemical Cleaning Agent
TDS
Inquiry
D-16
Surfactant
TDS
Inquiry
D-17A
High Molecule Reverse   Demulsifier
TDS
Inquiry
D-17B
Polymer Reverse   Demulsifier
TDS
Inquiry
D-17C
Compound Reverse   Demulsifier
TDS
Inquiry
D-18
Agent for Increasing   Heavy Oil Production
D-19
Demulsifier
D-20
Compound Cementing Agent   for Sands
D-21
Acidizing Retarding Agent
D-22
Thickener
D-23
High-temperature Foaming   Agent
TDS
D-24
Acidifying Temporary   Plugging Agent
TDS
D-25A
Fracturing Drag Reducer
TDS
D-25B
Pipeline Drag Reducer
TDS
D-26
Micelle Agent
TDS
D-27
Oil Based Paraffin   Inhibitor
D-28
Water Based Paraffin   Inhibitor
D-29
Organic Boron Cross   linker
D-30
Microcapsule Gel Breaking   Agent
D-31
Low Temperature Gel   Breaker Agent
TDS
D-32
Water Locking Damage   Treatment
TDS
D-33
Wetting Reversal Agent
TDS
D-34
Anti-sludging Agent
TDS
D-35
Biocide
D-36
Water Stabilizer
D-37
Oxygen Scavenger
D-38
Water Injection Corrosion   Inhibitor
D-39
Oil Soluble Corrosion   Inhibitor
TDS
D-40
Pipeline Corrosion   Inhibitor
TDS
D-41
High-Effect Water   Stabilizer
TDS
D-42
Coating Agent
TDS
D-43A
Fluid Loss Additive
D-43B
Phenolic Resin Fluid Loss   Additive
D-43C
High Temperature Fluid   Loss Additive
D-44
Clean Fracturing Fluid
D-45
Water-Based Lubricant   Anti-Sloughing Agent
TDS
D-46
Foaming Agent
TDS
D-47
Amine Corrosion Inhibitor
TDS
D-48
Basic Zinc Carbonate   Corrosion Inhibitor
TDS
D-49
Aluminum Stearate   Defoamer
D-50
Polyether Defoamer
D-51
Silicone Defoamer
D-52
Solid Emulsifier
D-53
Primary Emulsifier(EMP)
TDS
D-54
Second Emulsifier(EMS)
TDS
D-55
Rheology Modifier
TDS
D-56
Ester Based Lubricant
TDS
D-57
HTHP Lubricant (High Temperature High   Pressure)
D-58
Viscosifier
D-59
Wetting Agent
D-60
Displacing Agent
D-61
High Molecule Emulsion   Coating Inhibitor
TDS
D-62
Strong Coating Inhibitor
TDS
D-63
Fluosilicic Viscosity   Reducer
TDS
D-64
High Effect Lubricant
TDS
D-65
Solid Lubricant
D-66
Liquid Lubricant
D-67
Lost Circulation   Additives
D-68
Drilling Tool Corrosion   Inhibitor
D-69
Wellbore Corrosion   Inhibitor
TDS
D-70
Tenary Scale Inhibitor
TDS
D-71
Dirty Oil Emulsifier
TDS
D-72
Unidirectional Pressure   Sealers
TDS
D-73
Asphalt Dispersant
D-74
Hot Washing Additive
D-75
Hot Washing Paraffin   Remover
D-76
Compound Defoamer
D-77
High Temperature   Stabilizer
TDS
D-78
Acid/Oil Resistant   Foaming Agent
TDS
D-79
Well Killing Fluid   Bactericide
TDS
D-80
Organic Soil for Oil-based   Drilling Fluid
TDS
D-81
Paraffin Inhibitor
D-82
Crude Oil Pour Point   Depressant
D-83
Viscous Oil Viscosity   Reducer
D-84
Cementing Mud Retarder
D-85
Cementing Mud   Dispersant
D-86
Cementing Mud Fluid   Loss Agent
TDS

Application 


Drilling

Fluid Loss Reducers

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-43A
Fluid Loss Additive
D-43B
Phenolic Resin Fluid Loss   Additive
D-43C
High Temperature Fluid   Loss Additive
D-80
Organic Soil for   Oil-based Drilling Fluid
TDS


Loss Circulation Material

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-67
Lost Circulation   Additives
D-72
Unidirectional Pressure   Sealers
TDS


Lubricants and Torque & Drag Reducers

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-25A
Fracturing Drag   Reducer
TDS
Inquiry
D-25B
Pipeline Drag Reducer
TDS
Inquiry
D-56
Ester Based Lubricant
TDS
Inquiry
D-57
HTHP Lubricant (High Temperature High   Pressure)
TDS
Inquiry
D-66
Liquid Lubricant
TDS
Inquiry
D-45
Water-Based Lubricant Anti-Sloughing   Agent
TDS
Inquiry
D-64
High Effect Lubricant
TDS
Inquiry
D-65
Solid Lubricant
TDS
Inquiry


Viscosifiers

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-22
Thickener
D-58
Viscosifier


Shale Inhibitors & Clay Stabilizers

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-04
Clay Stabilizer
TDS
Inquiry
D-8A
Anti-Swelling/Sand   Control Agent
TDS
Inquiry
D-8B
High Temperature Sand   Control Agent
TDS
Inquiry
D-34
Anti-sludging Agent
TDS
D-42
Coating Agent
TDS
D-45
Water-Based   Lubricant Anti-Sloughing Agent
TDS
Inquiry
D-61
High Molecule Emulsion   Coating Inhibitor
TDS
D-62
Strong Coating Inhibitor
TDS
D-77
High Temperature   Stabilizer
TDS


Flocculant

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-01
Flocculant
TDS
Inquiry


Coating Agents

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-42
Coating Agent
TDS
D-61
High Molecule Emulsion   Coating Inhibitor
TDS
D-62
Strong Coating Inhibitor
TDS


Surfactant

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-16
Surfactant
TDS
Inquiry


Wetting Agents

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-33
Wetting Reversal Agent
TDS
Inquiry
D-59
Wetting Agent
TDS
Inquiry


Rheology Control Agent

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-55
Rheology Modifier
TDS
Inquiry


Emulsifiers

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-52
Solid Emulsifier
TDS
Inquiry
D-53
Primary Emulsifier (EMP)
TDS
Inquiry
D-54
Second Emulsifier   (EMS)
TDS
Inquiry
D-71
Dirty Oil Emulsifier
TDS
Inquiry


Foaming Agents

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-23
High-temperature Foaming   Agent
TDS
D-46
Foaming Agent
TDS
D-78
Acid/Oil Resistant   Foaming Agent
TDS


Defoamers

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-49
Aluminum Stearate   Defoamer
TDS
Inquiry
D-50
Polyether Defoamer
TDS
Inquiry
D-51
Silicone Defoamer
TDS
Inquiry
D-76
Compound Defoamer
TDS
Inquiry


Cementing 


Retarders

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-84
Cementing Mud Retarder
ZCGH-1
Middle   temperature retarder
ZCGH-9
Retarder for high temperature (Liq.)
ZCGH-9S
Retarder   for high temperature (Solid)


Defoamer

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
ZCXP-1
Defoamer for Oil Well Cement
ZCXP-3
Defoamer   for Oil Well Cement

Fluid Loss Reducers

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-86
Cementing Mud Fluid Loss Agent
TDS
ZCG-31S
Fluid   loss control Additive (Low Temp. FLC)
ZCG-33S
Fluid loss control Additive (H.T)-Solid
ZCG-310
Fluid   loss control Additive(H.T)-Liquid


Gas Blocking Additive

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
ZOE-403
Oil well cement channeling toughening agent


Chemical Spacer

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
ZCWH-2
Weighting and dusting Agent

Chemical Wash

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
ZCWH-1
Oil-base Mud flushing fluid


Dispersants

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-85
Cementing Mud Dispersant
ZC-USZ
Dispersing   Agent for Oil Well Cement


Surfactant

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-16
Surfactant
TDS
InquiryWork over & Completion

Bactericides

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-03
Bactericides
TDS
Inquiry
D-35
Biocide
TDS
Inquiry
D-79
Well Killing Fluid   Bactericide
Inquiry


Corrosion Inhibitors

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-02                                   
Mud-acid Corrosion   Inhibitor
TDS
Inquiry
D-06
Fluoboric Acid Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-10A
Acid Corrosion   Inhibitor
TDS
Inquiry
D-10B
High Effect Acid Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-12B
Polyacid Iron Ion   Stabilizer
TDS
Inquiry
D-36
Water Stabilizer
D-37
Oxygen Scavenger
TDS
Inquiry
D-38
Water Injection Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-39
Oil Soluble Corrosion   Inhibitor
TDS
Inquiry
D-40
Pipeline Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-41
High-Effect Water   Stabilizer
TDS
D-47
Amine Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-48
Basic Zinc Carbonate   Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-68
Drilling Tool Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-69
Wellbore Corrosion   Inhibitor
Inquiry


Anti-Scales

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-12A
Iron Ion Stabilizer
TDS
Inquiry
D-12B
Polyacid Iron Ion Stabilizer
TDS
Inquiry
D-14
Scale Remover
TDS
Inquiry
D-36
Water Stabilizer
D-41
High-Effect Water   Stabilizer
TDS
D-70
Tenary Scale Inhibitor
TDS
Inquiry
D-73
Asphalt Dispersant
TDS
Inquiry


Paraffin Inhibitor

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-27
Oil Based Paraffin   Inhibitor
D-28
Water Based Paraffin   Inhibitor
D-75
Hot Washing Paraffin   Remover
D-81
Paraffin Inhibitor
TDS
Inquiry


Water Damage Agent

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-32
Water Locking Damage   Treatment
TDS


Sand Control Agent

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-8A
Anti-Swelling/Sand   Control Agent
TDS
Inquiry
D-8B
High Temperature Sand   Control Agent
TDS
Inquiry
D-20
Compound Cementing Agent   for Sands


Asphaltene Inhibitor

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-73
Asphalt Dispersant
TDS
Inquiry


Oxygen Scavenger

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-37
Oxygen Scavenger
TDS
Inquiry


Surfactant

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-16
Surfactant
TDS
Inquiry


Stimulation

Bactericides

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-03
Bactericides
TDS
Inquiry
D-35
Biocide
TDS
Inquiry
D-79
Well Killing Fluid   Bactericide
Inquiry


Breakers

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-30
Microcapsule Gel   Breaking Agent
TDS
Inquiry
D-31
Low Temperature Gel Breaker Agent
TDS
Inquiry


Clay Stabilizers

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-04
Clay Stabilizer
TDS
Inquiry
D-8A
Anti-Swelling/Sand   Control Agent
TDS
Inquiry
D-8B
High Temperature Sand   Control Agent
TDS
Inquiry
D-34
Anti-sludging Agent
TDS
D-45
Water-Based Lubricant Anti-Sloughing Agent
TDS
Inquiry
D-77
High Temperature   Stabilizer
TDS


Corrosion Inhibitors

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-02                                   
Mud-acid Corrosion   Inhibitor
TDS
Inquiry
D-06
Fluoboric Acid Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-10A
Acid Corrosion   Inhibitor
TDS
Inquiry
D-10B
High Effect Acid Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-12B
Polyacid Iron Ion   Stabilizer
TDS
Inquiry
D-36
Water   Stabilizer
TDS
Inquiry
D-37
Oxygen Scavenger
TDS
Inquiry
D-38
Water Injection Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-39
Oil Soluble Corrosion   Inhibitor
TDS
Inquiry
D-40
Pipeline Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-41
High-Effect Water Stabilizer
TDS
Inquiry
D-47
Amine Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-48
Basic Zinc Carbonate   Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-68
Drilling Tool Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-69
Wellbore Corrosion   Inhibitor
InquiryFracturing Fluid

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-44
Clean Fracturing Fluid


Cross linker

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-29
Organic Boron Cross linker
TDS
Inquiry


Acidizing Agents

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-09
Acidizing Mutual Solvent
TDS
Inquiry
D-21
Acidizing   Retarding Agent
TDS
Inquiry
D-24
Acidifying Temporary Plugging Agent
TDS
Inquiry

Mutual Solvent

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-09
Acidizing Mutual Solvent
TDS
Inquiry


Iron Control Agents

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-12A
Iron Ion Stabilizer
TDS
Inquiry
D-12B
Polyacid Iron Ion   Stabilizer
TDS
Inquiry


Surfactant

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-16
Surfactant
TDS
Inquiry


Viscosifiers

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-22
Thickener
D-58
ViscosifierFluid Loss Reducers

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-43A
Fluid Loss Additive
D-43B
Phenolic Resin Fluid Loss   Additive
D-43C
High Temperature Fluid   Loss Additive

Production

Pour Point Depressants

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-05
Pour Point Depressant
TDS
Inquiry
D-82
Crude Oil Pour Point Depressant
TDS
Inquiry


Paraffin Inhibitor

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-27
Oil Based Paraffin   Inhibitor
D-28
Water Based Paraffin   Inhibitor
D-75
Hot Washing Paraffin   Remover
D-81
Paraffin Inhibitor
TDS
Inquiry


Oil Viscosity Reducers

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-18
Agent for Increasing   Heavy Oil Production
TDS
Inquiry
D-63
Flusilicic Viscosity Reducer
TDS
Inquiry
D-83
Viscous Oil Viscosity   Reducer
TDS
Inquiry


Asphaltene Inhibitor

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-73
Asphalt Dispersant
TDS
Inquiry


Water Damage Agent

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-32
Water Locking Damage   Treatment
TDS


Demulsifiers

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-17A
High Molecule Reverse   Demulsifier
TDS
Inquiry
D-17B
Polymer Reverse Demulsifier
TDS
Inquiry
D-17C
Compound Reverse   Demulsifier
TDS
Inquiry
D-19
Demulsifier
TDS
Inquiry


Corrosion Inhibitors

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-02                                   
Mud-acid Corrosion   Inhibitor
TDS
Inquiry
D-06
Fluoboric Acid Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-10A
Acid Corrosion   Inhibitor
TDS
Inquiry
D-10B
High Effect Acid Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-12B
Polyacid Iron Ion   Stabilizer
TDS
Inquiry
D-36
Water Stabilizer
D-37
Oxygen Scavenger
TDS
Inquiry
D-38
Water Injection Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-39
Oil Soluble Corrosion   Inhibitor
TDS
Inquiry
D-40
Pipeline Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-41
High-Effect Water   Stabilizer
TDS
D-47
Amine Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-48
Basic Zinc Carbonate   Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-68
Drilling Tool Corrosion Inhibitor
TDS
Inquiry
D-69
Wellbore Corrosion   Inhibitor
Inquiry


Anti-Scales

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-12A
Iron Ion Stabilizer
TDS
Inquiry
D-12B
Polyacid Iron Ion Stabilizer
TDS
Inquiry
D-14
Scale Remover
TDS
Inquiry
D-36
Water Stabilizer
D-41
High-Effect Water   Stabilizer
TDS
D-70
Tenary Scale Inhibitor
TDS
Inquiry
D-73
Asphalt Dispersant
TDS
Inquiry


Bactericides

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-03
Bactericides
TDS
Inquiry
D-35
Biocide
TDS
Inquiry
D-79
Well Killing Fluid   Bactericide
Inquiry


Surfactant

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-16
Surfactant
TDS
Inquiry


Cleanup Agent

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-11A
Cleanup Additive
TDS
Inquiry
D-11B
High Temperature Cleanup   Additive
TDS
Inquiry
D-13
Crude Oil Cleaner
TDS
Inquiry
D-15
Chemical Cleaning Agent
TDS
Inquiry
D-74
Hot Washing Additive
D-75
Hot Washing Paraffin   Remover

EOR

Surfactant

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-16
Surfactant
TDS
Inquiry


Mobility Control Agent

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-26
Micelle Agent
TDS


Displacing Agent

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-60
Displacing Agent
TDS
Inquiry

Oil Viscosity Reducers

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
D-18
Agent for Increasing   Heavy Oil Production
TDS
Inquiry
D-63
Flusilicic Viscosity Reducer
TDS
Inquiry
D-83
Viscous Oil Viscosity   Reducer
TDS
Inquiry