مواد شیمیایی گل حفاری

شرکت کنور آسیا مواد شیمیایی گل حفاری را به صورت گسترده در سیالات حفاری، تکمیل چاه و گل حفاری به صورت محصولات معدنی و پلیمری تامین می­‌نماید. این مواد شیمیایی مطابق با نیاز مشتری در گل های پایه آبی و پایه روغنی در گستره وسیعی از شرایط حفاری نظیر حفاری چاه های عمیق، چاه های با دما و فشار بالا، نفت سنگین و سایر ملزومات عملیاتی تهیه می‌گردد.  

Product List

Index
Product   Name
Technical   Data Sheet
Inquiry   and Order
C-01
Oil   Drilling Grade Xanthan Gum
TDS
Inquiry
C-02
Polyanionic Cellulose   (PAC)
TDS
Inquiry
C-03
Asphalt   Sulfonate Salt
TDS
Inquiry
C-04
Bromide Salt
TDS
Inquiry
C-05
Plastic Drilling Beads
TDS
Inquiry
C-06
Drilling Bentonite
TDS
Inquiry
C-07
Polyacrylamide (PAM)
TDS
Inquiry
C-08
Potassium Polyacrylate (K-PAM)
TDS
Inquiry
C-09
Carboxymethyl Cellulose Sodium
TDS
Inquiry
C-10
Hydroxyethyl Cellulose (HEC)
TDS
Inquiry
C-11
Glutaraldehyde
TDS
Inquiry
C-12
Organophilic Clay
TDS
Inquiry
C-13
Sulfonated Lignite
TDS
Inquiry
C-14
Chrome-free Lignosulfonate (FCLS)
TDS
Inquiry
C-15
Polyalcohol (Polyol)
TDS
Inquiry
C-16
Emulsified Paraffin
TDS
Inquiry
C-17
Potassium Formate
TDS
Inquiry


Category List


Viscosifier

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
C-01
Oil Drilling Grade Xanthan Gum
TDS
Inquiry
C-02
Polyanionic Cellulose (PAC)
TDS
Inquiry
C-06
Drilling Bentonite
TDS
Inquiry
C-09
Carboxymethyl Cellulose Sodium
TDS
Inquiry
C-10
Hydroxyethyl Cellulose (HEC)
TDS
Inquiry
C-12
Organophilic Clay
TDS
Inquiry


Fluid Loss Control

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
C-02
Polyanionic Cellulose (PAC)
TDS
Inquiry
C-09
Carboxymethyl Cellulose Sodium
TDS
Inquiry
C-13
Sulfonated Lignite
TDS
Inquiry


Completion Fluid

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
C-04
Bromide   Salt
TDS
Inquiry
C-10
Hydroxyethyl Cellulose (HEC)
TDS
Inquiry
C-16
Emulsified   Paraffin
TDS
Inquiry


Shale Stabilizer

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
C-03
Sulfonated   Asphalt Salt
TDS
Inquiry
C-07
Partially Hydrolyzed Poly Acrylamide (PHPA)
TDS
Inquiry
C-08
Potassium Polyacrylate (K-PAM)
TDS
Inquiry
C-15
Polyalcohol (Polyol)
TDS
Inquiry
C-16
Emulsified   Paraffin
TDS
Inquiry
C-17
Potassium Formate
TDS
Inquiry


Dispersant

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
C-13
Sulfonated Lignite
TDS
Inquiry
C-14
Chrome-free Lignosulfonate
TDS
Inquiry
Lubricant

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
C-05
Plastic Drilling Beads
TDS
Inquiry
C-16
Emulsified Paraffin
TDS
Inquiry
C-15
Polyalcohol (Polyol)
TDS
Inquiry


Bactericide

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
C-11
Glutaraldehyde
TDS
Inquiry


Flocculant

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
C-07
Polyacrylamide (PAM)
TDS
Inquiry


Rheology Control

Index
Product Name
Technical Data sheet Link
Inquiry and Order
C-01
Oil   Drilling Grade Xanthan Gum
TDS
Inquiry
C-02
Polyanionic Cellulose   (PAC)
TDS
Inquiry
C-14
Chrome-free Lignosulfonate (FCLS)
TDS
Inquiry