Addetive

رئولوژی سیالات حفاری

/post-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C

اگر دو سطح روی هم داشته باشیم و ماده‌ای درون آنها قرار گرفته شده باشد، هرگاه سطح پایینی ثابت و سطح بالایی متحرک باشد وقتی صفحه فوقانی به مساحت A توسط نیروی F با سرعت یکنواخت مخالف صفر حرکت کند می‌توان گفت که ماده موجود بین دو صفحه یک سیال است.